Antény pro DVB-T

Každá anténa umožňující dosud příjem na analogových kanálech je v zásadě použitelná i pro příjem kanálů, na kterých jsou vysílány digitální multiplexy DVB-T. Jsou to všechny širokopásmové antény pro pásmo UHF a také antény, jejichž kmitočtový rozsah obsáhne zmíněné kanály multiplexu. Za nevyhovující lze považovat antény, které byly doposud používány pro příjem v pásmu VHF. Poznají se podle výrazně delších prvků.

Je třeba si uvědomit, že kvalitní anténa a anténní kabel jsou základem pro dobrý příjem. I staré antény, které by typově vyhovovaly, ale jsou povětrnostními vlivy zkorodované nebo jsou použity starší typy kabelů, je lépe vyměnit.

Při výběru typu antény je třeba vycházet z geografi cké vzdálenosti vysílače, jehož signál chceme přijímat, a charakteru terénu kde bude anténa umístěna.

V blízkosti vysílače, s přímým výhledem na něj, vystačíme i s některým typem pokojové antény a kvalita signálu bude výborná.

Síť vysílačů je plánována tak, aby po dokončení výstavby byl zajištěn kvalitní signál pro dané procento obyvatel s použitím vhodné venkovní antény.

Příjem digitálního vysílání na společnou televizní anténu (STA)

V případě společné televizní antény je nutno upravit systém tak, aby přivedl signál obsahující digitální multiplex do účastnické zásuvky. Na tu si pak divák připojí set-top-box nebo televizor s digitálním tunerem. Před tímto řešením je třeba udělat revizi původních rozvodů a v případě starých počítat s nutnou výměnou za nové.

Druhým možným řešením je vybavit zařízení společné antény příslušnými převodníky a rozvádět již signály jednotlivých programů v analogové podobě. Je třeba si uvědomit, že toto řešení je kvalitativním krokem zpět a diváci přijdou o všechny výhody digitálního vysílání, tedy elektronického programového průvodce a další přídavné služby. Dále tento způsob zvyšuje v nejbližší budoucnosti technologickou a tedy i fi nanční náročnost řešení. Po spuštění zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) v nejbližších letech může být takto upravená STA zarušena. Proto není tento druhý způsob doporučován. Při úvahách o úpravě STA je nutné rozhodnout zda zdrojem signálu bude zemské televizní vysílání nebo satelitní vysílání. Možnou alternativou je i příjem z obou zdrojů digitální televize zároveň.

Jak anténu správně nasměrovat

Digitální signál může být vysílán z jiného vysílače, než na který máte nasměrovanou anténu pro příjem analogového signálu. Je proto nutné vědět, z jakého vysílače se ve vaší oblasti vysílá. Se směrovými anténami bývá problém v Praze ale i jiných lokalitách, kde můžete zachytit signál minimálně ze dvou vysílačů. Pokud bydlíte např. na ose dvou vysílačů, je nutné nainstalovat anténu všesměrovou, která přijme signály z obou směrů. Zde ovšem může docházet k rušení signálu navzájem a tolik proklamované zesilovače výsledek ještě zhorší, protože zesílí zmiňované rušení (není pravidlem). Vhodnějším řešením pak bude použití dvou směrových antén a sloučení jejich signálu.

Vertikální polarizace vysílání ve velkých městech

Vysílání ve vertikální polarizaci přinese v členitém terénu velkých měst výhodu mnohačetných odrazů, které umožní příjem i v oblasti zastíněné nějakou terénní či jinou překážkou s větší pravděpodobností úspěšného příjmu než v případě použití polarizace horizontální.

Vertikální polarizace vysílání bude použita i u některých opakovačů („gap fi llerů“), které doplňují síť velkých vysílačů.Informace o této skutečnosti naleznou diváci na internetových stránkách televizí nebo provozovatelů multiplexů.

Pokud přijímáte digitální signál s vertikální polarizací, anténu otočíte o 90° kolem její podélné osy a nasměrujete ji směrem k požadovanému vysílači, případně do takového směru, kdy váš bude indikovat nejlepší kvalitu signálu na svém ukazateli.

Co dělat, když nemohu použít venkovní anténu

Pokud nemáte možnost instalace venkovní antény např. kvůli památkové ochraně vašeho domu nebo její instalaci nedovolí vlastník objektu a bydlíte v lokalitě blízko vysílače dostatečně pokryté signálem, je možné uvažovat o pokojové anténě. Každý set-top-box zobrazuje ve svém menu úroveň a kvalitu přijímaného signálu. To umožňuje zjistit, kde je signál v místnosti nejsilnější (je potřeba nalézt kompromis mezi sílou a kvalitou). Zpravidla to bude někde u okna. Je však třeba si uvědomit, že toto řešení platí opravdu jen pro místa s velmi dobrým signálem.Pokud nemáte možnost instalace venkovní antény a bydlíte někde v údolí, v přízemí a podobně, je dobré vyzkoušet malou venkovní všesměrovou anténu upevněnou například na okno.

Je možné přijímat odražený signál

Ano, díky vlastnostem DVB-T vysílání lze dosáhnout dobrých výsledků i s příjmem odraženého signálu. Proto je vhodné vyzkoušet i nasměrování zdánlivě nepochopitelná. Tyto metody se dají použít zejména v údolích či jiných místech signálového stínu nebo v hustě zabydlených oblastech. Tedy tam, kde jsme dosud přijímali analogový signál, ale nekvalitně, s několikanásobnými konturami. Podmínkou použitelnosti takového řešení je absence rušení silným signálem zejména na sousedních kanálech a opatrné použití zesilovače. Doporučuje se nejdříve vyzkoušet příjem signálu s anténou bez zesilovače nebo jej nastavit na minimální hodnoty.